Türkçeye çevrilmiş halini buradan okuyabilirsiniz.

Hi everyone,

Today we are going to talk about a subject that I have been concentrating on for a long time and that I believe you also discuss with yourself from time to time. As the title suggests, instead of discussing the questions which we have read a lot such as “What is unit testing?”, “Why is unit testing important?”, “How to increase code coverage?” or “What kind of test approaches are there?”, we will be looking for the answers to “Why” questions by going deeper into the subject.

Let’s take a look at what…


You can read this article in English here.

Güneşli bir günden herkese merhaba :)

Bugün sizlerle uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığım, sizlerin de zaman zaman kendinizle tartıştığınıza inandığım bir konu hakkında konuşacağız. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Unit Test nedir?, “Unit Test Neden Önemlidir?,Code Coverage Nasıl Arttırılır?ya daNe Tür Test Yöntemleri Vardır? gibi üzerinde çokça okumalar yaptığımız sorulardan uzaklaşıp, konunun daha derinine inerek “Neden” sorularına cevap arıyor olacağız.

Konuyu detaylandırmadan önce bu soruların neler olduğuna bir göz atalım.

  • Neden test yazmıyoruz?
  • Neden test yazamıyoruz?
  • Neden test yazmayı bırakıyoruz?
  • Neden test yazmak zor geliyor?
  • Neden test yazarken mutsuzuz?

Buradaki…

Ömer Korkmaz

MSc @Sabancı University | Software Engineer | Test Promoter | Researcher | Sunday Adventurer | github.com/omeerkorkmazz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store